Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Προμήθεια ειδών καθαριότητας ( 30/11/2018 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Κέρκυρα      30  /11/2018
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                          Αρ.Πρωτ: 56783 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
Δ/νση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6Α
TK 49132, Κέρκυρα,   ΕΛΛΑΔΑ, 
τηλ.+30 2661362781, 2661362799, 
2661362794 φαξ: 2661362702
 
Τίτλος  Συνοπτικού Διαγωνισμού:«Προμήθεια  ειδών καθαριότητας »
 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ  ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΝΟΠΤΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
 
Την επιλογή αναδόχου προμηθευτή, με Συνοπτικό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ.147/Α/08-08-2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας » με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών της μελέτης . 
Δ/νση  Αναθέτουσας αρχής :Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α , 49132 ΚΕΡΚΥΡΑ, Τηλ. : 26613-62781-799 (NUTS: GR222 Νομός: Κέρκυρας).
Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται σε 72.462,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και θα βαρύνει τους Κ.Α.10.6634.002, Κ.Α.15.6634.003, Κ.Α. 20.6633.001,  Κ.Α. 20.6634.002,  Κ.Α.30.6634.001, Κ.Α.35.6634.002,  Κ.Α.45.6635.001,  Κ.Α.70.01.6635.002, Κ.Α. 60.7341.024  του Δημοτικού Προϋπολογισμού
Η χρηματοδότηση προέρχεται από ίδιους πόρους του Δήμου Κέρκυρας.  
Δικαιούμενοι συμμετοχής  ( άρθρο (2.2 της Διακήρυξης)  :
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα  και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:α) κράτος-μέλος της Ένωσης,β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Κριτήρια αποκλεισμού οικονομικού φορέα από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης σύμβασης αναφέρονται αναλυτικά στο άρθρο 2.2.2  της Διακήρυξης.
Η πληρωμή του αναδόχου: Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με  το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών.  Ο εν λόγω τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων. 
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
 
Ημερομηνία Δημοσίευσης στο ΚΗΜΔΗΣ:  30  /11 /2018.
Η Διακήρυξη καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης της προμήθειας, θα δημοσιευθούν στο ΚΗΜΔΗΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) δώδεκα (12) τουλάχιστον ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών), η περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευθεί στη Διαύγεια, επίσης θα αναρτηθούν στον δικτυακό τόπο του Δήμου Κέρκυρας,  www.corfu.gr
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχείο Κέρκυρας (Μαράσλειο), διεύθυνση Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, με καταληκτική ημερομηνία υποβολής στις 17-12-2018, ημέρα Δευτέρα   και ώρα 11:00π.μ. ώρα λήξης υποβολής προσφορών στο αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού. 
Μετά τη λήξη της προθεσμίας παραλαβής θα αρχίσει η διαδικασία της αποσφράγισης, η οποία θα γίνει δημόσια από την Επιτροπή Διεξαγωγής του διαγωνισμού.
Ενστάσεις υποβάλλονται κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησης της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή.
Χρόνος Ισχύος Προσφορών:Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατόν ογδόντα (180) ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
Γλώσσα Προσφορών: Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνοδευόμενες από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα.
Για πληροφορίες επί τεχνικών θεμάτων και μελέτης κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στον αρμόδιο υπάλληλο κ. Δ. Μυρισκλάβο 2661364611.
 
 
                                                                                                Ο  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
                                                                                                             ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
 
                                                                                                      Γεώργιος – Ηλίας Παντελιός
 
 

Επιστροφή