Newsletter
*
Νέα & Ανακοινώσεις
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 18/04/2019 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΚΕΡΚΥΡΑ  18 /4 /2019
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                        Αρ. Πρωτ. :  18685
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                       
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                            
ΤΗΛ: 26613 62781 – 767                                                            


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΡΟΣ  ΤΟΥΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ

    Ο Δήμος Κέρκυρας ενδιαφέρεται να αναθέσει τις  προμήθειες με τίτλο :

α)«ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ» (Τμήμα Α και Β), προϋπολογισμού 9.039,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  και
β) «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ » (Τμήμα Γ), προϋπολογισμού 4.947,60 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

προσκαλεί τους οικονομικούς φορείς

να λάβουν υπόψη τις τεχνικές προδιαγραφές:
 
α) της μελέτης της Δ/νσης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ - ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη  και

β) της μελέτης της Δ/νσης ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ καθώς και τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της  και να καταθέσουν φάκελο προσφοράς, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη μελέτη

Κριτήριο κατακύρωσης: H κατακύρωση θα γίνει στον υποψήφιο ανάδοχο που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής  για το σύνολο  κάθε τμήματος.

Η προμήθεια χωρίζεται σε τρία τμήματα ειδών και περιλαμβάνει:

•     ΤΜΗΜΑ Α . Προμήθεια (Προγράμματα, αφίσες, προσκλήσεις, χάρτες και λοιπά)
•     ΤΜΗΜΑ Β.   Προμήθεια οδηγού Πάσχα
•     ΤΜΗΜΑ Γ.    Προμήθεια δελτίων δρομολογίων οχημάτων Δήμου Κέρκυρας

Δίνεται η δυνατότητα κατάθεσης προσφοράς μόνο για ένα τμήμα, για όλα τα τμήματα ή για συνδυασμό αυτών.

ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ


Οι προσφορές θα υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους στο γραφείο Πρωτοκόλλου Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας (Δ/νση Λ.Αλεξάνδρας 6Α ,Τ.Κ. 49100 Κέρκυρα), μέχρι και την  Δευτέρα  22/4/2019 και ώρα : 14.00 μ.μ. ώρα    λήξης επίδοσης  οικονομικών προσφορών.
Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους  μέσα σε ενιαίο σφραγισμένο φάκελο  στην εξωτερική πλευρά του οποίου θα αναγράφονται  ευκρινώς:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
( Πρωτόκολλο Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών)

Δ/ΝΣΗ: Λ.Αλεξάνδρας 6Α , Τ.Κ49100Κέρκυρα
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: για την προμήθεια με τίτλο: «……………………………………………………………………………………………» για το Τμήμα…….
Προϋπολογισμού μελέτης :  ……………….€  (με Φ.Π.Α.)

 (ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών Δευτέρα  22/4/2019 και ώρα : 14.00 μ.μ.  )

«Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία».
                                
Να αναγράφονται στον φάκελο τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.(υποψήφιος ανάδοχος)

Ο ενιαίος φάκελος πρέπει να περιέχει εις ΔΙΠΛΟΥΝ:

α) Το σύνολο των κάτωθι δικαιολογητικών :

1.    Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, που τηρείται στο κράτος – μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, με το οποίο πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.

2.    Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986, ότι ο συμμετέχων/οικονομικός φορέας:
Έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών και του ενδεικτικού προϋπολογισμού της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τα επισυναπτόμενα έγγραφα της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας και τα αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα.

3.    Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 ότι δεν ισχύουν οι λόγοι αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/16 για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλεισθούν.

Η υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον οικονομικό φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, ή σε περίπτωση νομικού προσώπου εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου όπως αυτός ορίζεται στην περίπτ. 79Α του Ν.4412/2016.

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό εκπροσώπησης του κατά το χρόνο υποβολή της προσφοράς, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψη σύμβασης.


Ειδικότερα, η υποχρέωση για τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 αφορά : α) στις περιπτώσεις Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών(Ο.Ε. & Ε.Ε.), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε.) τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του.

Σε περίπτωση νομικών προσώπων ζητούνται τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης με χρόνο έκδοσης έως τριάντα ημέρες πριν από την υποβολή τους

4. Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας, εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

5. Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους, για συμμετοχή στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.

β) Οικονομική Προσφορά σύμφωνα  με  το υπόδειγμα της Υπηρεσίας σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα είναι εντός του φακέλου των δικαιολογητικών.
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ» μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ – ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ- ΤΜΗΜΑ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ - ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  & ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ κα Κορφιάτη Σοφία τηλ 26610-40676  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες  και

Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές για την μελέτη με τίτλο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΕΛΤΙΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ » μπορούν να λάβουν οι ενδιαφερόμενοι από την αρμόδια Δ/νση ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
Κο Γελάτσορα Σπύρο  τηλ26613-64637 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.


                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Πληροφορίες και διευκρινήσεις σχετικά με την διαδικασία, παρακαλούνται να  επικοινωνήσουν με το γραφείο Προμηθειών τηλ. 26613 62781 – 767,e-mail promithion@corfu.gov.gr ή να αναζητήσουν την σχετική ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Δήμου www.corfu.gr. (ενότητα διαγωνισμοί).
                                                                 

                                     Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

                                

                                          ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΗΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΙΟΣ

Επιστροφή