Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
 

Νέα:  
Περιορίστε τα αποτελέσματα με βάση αυτή τη θεματική ενότητα Νέα - Ανακοινώσεις (2)
Βρέθηκαν 99 εγγραφές, εμφανίζονται από 81 έως 90.Πρώτη 345678910 Τελευταία
Τίτλος
04-04-2013 -  ΔΟΠΑΠ - Ανακοίνωση πρόσληψης Μουσικών
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Για την πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.
15-03-2013 -  ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 17069/26.02.2013 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ 17069/26.02.2013
26-02-2013 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΔΙΜΗΝΙΤΩΝ 2013
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας ανακοινώνει την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα πενήντα (50) εργατών καθαριότητας με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση των πρόσκαιρων αναγκών της Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας.
06-02-2013 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πρόσληψης 6 ατόμων.Αστική Μη Κερδοσκοπική – M.K.O. ΕQUAL SOCIETY- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ 1 / 5.12 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας».
Εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη  Ανθρώπινου Δυναμικού», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) Η «Αστική Μη Κερδοσκοπική – M.K.O. ΕQUAL SOCIETY- ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ»
06-02-2013 -  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
H ΚΛΙΜΑΚΑ στο πλαίσιο της Πράξης με τίτλο «Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Κέρκυρας» (MIS 377352) η οποία υλοποιείται στο πλαίσιο του Ε.Π. Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού 2007-2013, με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, προβαίνει στη πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, στην περιοχή της Κέρκυρα
06-02-2013 -  ΟΚΠΠΔΚ : Ανακοίνωση πρόσληψης 15 ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής».
Ανακοινώνεται η πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δεκαπέντε (15) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας, που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης...
30-01-2013 -  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ 1 ΘΕΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ & ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΗΣ ΥΠΟΧΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν εντός προθεσμίας 10 ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας, σχετική αίτηση με σύντομο βιογραφικό σημείωμα και αποδεικτικά των προσόντων τους, σχετικά με την πλήρωση μίας (1) θέσης ειδικού συνεργάτη, ο/η οποίος/α θα προσφέρει υπηρεσίες σε θέματα διοικητικής ...
11-01-2013 -  ΔΟΠΑΠ : Πρόσληψη Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής
    Ο Δήμος Κέρκυρας προκειμένου να υλοποιήσει προγράμματα Μαζικού Αθλητισμού για Όλους κατά την περίοδο 2012 – 2013 σε συνεργασία με την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού βάσει του ισχύοντος σχετικού οργανωτικού πλαισίου της Γ.Γ.Α. με αριθμ.φύλλου: 1945 από 31 Αυγούστου 2011 θα προσλάβει Πτυχιούχους Φυσικής Αγωγής αδιόριστους και άνεργους, ωρομίσθιους με σύμβαση εργασίας  ορισμένου χρόνου ως εκπαιδευτές.
06-07-2012 -  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμό ΚΟΧ 63.603/1/2012 σύναψης συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων Κοινωφελούς Χαρακτήρα, στην ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Π.Ε. ΚΕΡΚΥΡΑΣ» στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού»
ΜΚΟ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
(EQUAL SOCIETY)

Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά ΤΡΙΑΚΟΣΙΩΝ ΑΝΤΑ ΕΠΤΑ (337) ατόμων για την υλοποίηση προγράμματος  Κοινωφελούς Χαρακτήρα (ΚΟΧ) στο Νομό Κέρκυρας...
02-07-2012 -  ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας έχοντας υπόψη τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 67 του Ν. 1416/1984, του άρθρου 163 του Ν. 3584/07 και τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας  του Δήμου Κέρκυρας καλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/νες να υποβάλλουν εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας...