Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
Αποτελέσματα πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου ( 26/07/2013 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρ. πρωτ.: 63209 Κέρκυρα, 25 Ιουλίου 2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η υποφαινόμενη δημοτική υπάλληλος, Ουρανία Περδικάρη του Κωνσταντίνου, Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Γ΄ ανάρτησα σήμερα, Πέμπτη 25 Ιουλίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λεωφ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6α ) παρουσία της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Κοντού του Σπυρίδωνος, Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄ ταυτάριθμους πίνακες αποτελεσμάτων της αριθμ.57862/28-06-2013 (ΑΔΑ:ΒΛΠΠΩΕΑ-Σ4Α) Ανακοίνωσης πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την αντιμετώπιση των κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου και αφορούν στον καθαρισμό και αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες καθώς και στην πρόληψη & αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών ενόψει της θερινής περιόδου. Συγκεκριμένα:
1. Ονομαστική κατάσταση αιτούντων
2. Πίνακα υποψηφίων με κώλυμα
3. Πίνακα προσληπτέων.


Ουρανία Περδικάρη Σοφία ΚοντούΠΕ Διοικητικού –Οικονομικού/Γ΄ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού /Δ΄

Επιστροφή