Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
Πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ.1/2013. Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ. οκτάμηνης διάρκειας για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας ( 29/07/2013 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
Αρ. πρωτ.: 64302 Κέρκυρα, 29 Ιουλίου 2013
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ

Η υποφαινόμενη δημοτική υπάλληλος, Ελισάβετ Κωτίτσα του Αλεξάνδρου, Ειδικότητας ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Β΄ ανάρτησα σήμερα, Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2013 στο Δημοτικό Κατάστημα (ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ, Λεωφ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6α ) παρουσία της δημοτικής υπαλλήλου Σοφίας Κοντού του Σπυρίδωνος, Κλάδος ΠΕ Διοικητικού – Οικονομικού με βαθμό Δ΄, πίνακες αποτελεσμάτων της ΣΟΧ.1/2013 Ανακοίνωσης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου οκτάμηνης διάρκειας για την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου Κέρκυρας. Συγκεκριμένα:
1. Τη με αρ.πρωτ. 64263/29.07.2013 Ονομαστική κατάσταση αιτούντων
2. Τον με Α.Π. 64264/29.07.2013 Πίνακα κατάταξης & βαθμολογίας
3. Τον με αρ. πρωτ. 64265/29.07.2013 Πίνακα προσληπτέων
4. Τον με αρ. πρωτ. 64302/29.07.2013 Πίνακα απορριπτέων & μη καταταγέντων (βάσει Π.Δ. 164/2004)


Ελισάβετ Κωτίτσα Σοφία Κοντού
ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/Β΄ ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού/Δ΄
Υπάλληλος Γραφείου Προσωπικού Υπάλληλος Γραφείου Προσωπικού

Επιστροφή