Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
Ο.Κ.Π.Π.Δ. ΚΕΡΚΥΡΑΣ : ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 1 /2014 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ( 26/02/2014 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                       
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Κέρκυρα  25/02/2014 
   Αριθμ.πρωτ. 511                         

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ υπ' αριθμ. ΣΟΧ  1 /2014
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
                                  για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος
                             «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής»  

Ο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριών (03) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού /ΕΣΠΑ 2007-2013, «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» του Οργανισμού Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας, που εδρεύει στην πόλη της Κέρκυρας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):


Περισσότερα στα συνημμένα έγγραφα.

Επιστροφή