Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ.1/2014 ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( 07/03/2014 )

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ανακοινώνει
την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος για την Πράξη «Ανάπτυξη Δομών και Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των Γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας στον άξονα προτεραιότητας 07» υποέργου με τίτλο «Λειτουργία ξενώνα φιλοξενίας στο Δήμο Κέρκυρας» του Δήμου Κέρκυρας, που εδρεύει στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικός 102 ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ ΜΙΑ (01) ΘΕΣΗ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Κωδικός θέσης 103  ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (Με ειδίκευση στην Παιδοψυχολογία) ΜΙΑ (01) ΘΕΣΗ
 Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

 Κωδικός θέσης 104 ΠΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΜΙΑ (01) ΘΕΣΗ
 Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Κωδικός θέσης 105  ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΙΑ (01) ΘΕΣΗ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Κωδικός Θέσης 106 ΥΕ Γενικό Βοηθητικό Προσωπικό
(Καθαριστών/τριών) ΜΙΑ (01) ΘΕΣΗ
Ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης, με δυνατότητα παράτασης ή ανανέωσης έως τη λήξη του προγράμματος.

Επιστροφή