Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ( 22/04/2014 )
Ανακοινώνεται η πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα είκοσι πέντε (25) ανειδίκευτων Εργατών στη Δ/νση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού πρασίνου του Δήμου Κέρκυρας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών πρόσκαιρων αναγκών που προέκυψαν στη Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου και αφορούν στον καθαρισμό και αποψίλωση της αυτοφυούς βλάστησης σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου Κέρκυρας για την πρόληψη & πιθανή αντιμετώπιση δασικών πυρκαγιών ».
Καλούμε, όσους επιθυμούν, να υποβάλουν την αίτησή τους εντός δέκα ( 10) ημερών από την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας ανακοίνωσης , ήτοι από 24 Απριλίου 2014 έως 3 Μαϊου 2014
Υπεύθυνος υπάλληλος για την παραλαβή των αιτήσεων ορίζεται : ο κ. Νικόλαος Κοσμάς , ΔΕ Διοικητικού- Λογιστικού, Μαράσλειο Μέγαρο, Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α, 1ος όροφος, Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού.
Πληροφορίες στο τηλ. 2661 3 62776 και 26613 62774.

Επιστροφή