Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΕΝΑΡΞΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΕΠΟΧΙΚΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΑΒΒΑΤΟ 7-6-2014 ( 28/05/2014 )

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ


Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ΄ αρ. πρωτ. 15695/17-04-2014 (ΑΔΑ: ΒΙΗΧΝ-9ΗΟ) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών , με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση (80) ατόμων , με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου , σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας που μας κοινοποιήθηκε με το υπ΄ αρ. πρωτ. 6130/17.04.2014 έγγραφο του Υπουργείου Εωτερικών/Τμήμα Προσωπικού ΟΤΑ,
2. Την υπ. αρ. 3-5/ 03-02-2014 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας ( ΑΔΑ: ΒΙΡ3ΩΕΑ-ΡΜΟ) « Λήψη Αποφάσεως περί εγκρίσεως προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2014»,
3. Την υπ.αρ. 2218/1019/14-2-2014 εισήγηση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου , Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: “ Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Κέρκυρας ανταποδοτικού χαρακτήρα», όπου εγκρίνεται η ανωτέρω απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας
4. Την υπ’ αρίθμ. 11203/23-05-2014 έγκριση ανακοίνωσης του Α.Σ.Ε.Π.
5. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Κέρκυρας (ΦΕΚ 280/τ. Β΄/13.02.2012), σελ. 6225 & 6264-6265),

ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ


Την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, διάρκειας οκτώ (8) μηνών, συνολικά ογδόντα ατόμων (80) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών ανταποδοτικού χαρακτήρα του Δήμου Κέρκυρας που εδρεύει στην Κέρκυρα και συγκεκριμένα του εξής:

Κωδικόςθέσης
: 100
Υπηρεσία: Διεύθυνση καθαρίοτητας
 Έδρα υπηρεσίας: Δήμος κέρκυρας
Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας
Διάρκεια σύμβασης: Οκτώ (8) μήνες
Αριθμός Ατόμων: 80


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ
:  Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα (άρθρο 5 παρ. 2 του Ν. 2527/1997).

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.
ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ
Προτάσσονται των λοιπών υποψηφίων, ανεξάρτητα από το σύνολο των μονάδων που συγκεντρώνουν, οι μόνιμοι κάτοικοι του δήμου Κέρκυρας, ο οποίος εκτείνεται και στα νησιά Μαθράκι, Ερείκουσα και Οθωνούς.


ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΛΕΩΦ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ 6Α , Τ.Κ. 49 100 ΚΕΡΚΥΡΑ υπόψη Ελισάβετ Κωτίτσα (τηλ. επικοινωνίας 2661362775). Στην περίπτωση αποστολής των αιτήσεων ταχυδρομικώς το εμπρόθεσμο των αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία που φέρει ο φάκελος αποστολής, ο οποίος μετά την αποσφράγισή του επισυνάπτεται στην αίτηση των υποψηφίων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων: από 29-05-2014 έως και 07-06-2014.

Οι υποψήφιοι μπορούν να προμηθεύονται ολόκληρη την Ανακοίνωση , το αναπόσπαστο σε αυτή «Παράρτημα ανακοινώσεων Συμβάσεων εργασίας Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ)» με σήμανση έκδοσης «27-9-2013»,» καθώς και την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 στην υπηρεσία μας στην ανωτέρω διεύθυνση καθώς επίσης και α) στο δικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και συγκεκριμένα ακολουθώντας από την κεντρική σελίδα τη διαδρομή: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων  Εποχικού (ΣΟΧ)•
β) στα κατά τόπους Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) αλλά και στην ηλεκτρονική τους διεύθυνση (www.kep.gov.gr), απ' όπου μέσω της διαδρομής: Σύνδεσμοι  Ανεξάρτητες και άλλες αρχές ΑΣΕΠ θα οδηγηθούν στην κεντρική σελίδα του δικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ και από εκεί θα έχουν πρόσβαση στα έντυπα μέσω της διαδρομής: Έντυπα αιτήσεων  Διαγωνισμών Φορέων Εποχικού (ΣΟΧ).

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ

Επιστροφή