Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
Ανακοίνωση πρόσληψης έκτακτου προσωπικού δεκαεννέα (19) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου... Δημοτικών Κατασκηνώσεων στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας από Δευτέρα 23-6-2014 έως και Παρασκευή 27-6-2014 ( 19/06/2014 )

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙA                             ΑΔΑ: ΩΓ5ΧΩΕΑ-Ν6Ι
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ         Κέρκυρα, 19/06/2014
Αρ. πρωτ.: 45631                                          Αρ. πρωτ.: 45631
Πληροφορίες: Θ. Μέριανου
Τηλ.: 2661362775
2661362776
Fax: 2661025555
Δ/νση: Μαράσλειο Μέγαρο
Λεωφ. Αλεξάνδρας 6Α
49100 Κέρκυρα
e-mail: humanres@corfu.gov.grΑ Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
Ο Δήμαρχος Κέρκυρας

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3852/2010,
2. Την υπ.αρ.1622/8-1-2013 απόφαση του Δημάρχου « Περί Ορισμού Αντιδημάρχων»
3. Την με αριθ.4647/17-1-2013 απόφαση του Δημάρχου «Περί Μεταβίβασης Αρμοδιοτήτων στους Αντιδημάρχους»
4. Τις διατάξεις του άρθρου 206 παρ. 1 του Ν. 3584/2007 «Προσωπικό για κατεπείγουσες εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες Ο.Τ.Α.» σε συνδυασμό με την
περ. (ιε) της παρ.2 του άρθρου 1 του Ν. 3812/2009,
5. Τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4257/14 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών » (ΦΕΚ 93/Τα/14-4-2014)
6. Τη με αρ.13-247 /13-5-2014 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κέρκυρας, «Ανάκληση της υπ’ αρίθμ. 10-95/31-3-2014 αποφάσεως του Δ.Σ. Κέρκυρας περί α) εγκρίσεως πραγματοποίησης του προγράμματος των Δημοτικών κατασκηνώσεων Βίδο 2014 , κατά την περίοδο από 14η Ιουλίου μέχρι και 31η Αυγούστου , β) πρόσληψης του απαιτούμενου προσωπικού για τη λειτουργία των Δημοτικών Κατασκηνώσεων του ΒΙΔΟ έτους 2014 για δυο μήνες (Ιούλιο & Αύγουστο ) και γ)έγκριση της σχετικής δαπάνης και λήψη νέας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4527/2014 (ΦΕΚ 93 τ. Α/14-04-2014 ) ‘’ Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών »
7. Τη με αριθμ. 9530/4539/11-06-2014 (ΑΔΑ: ΩΡΡΖΟΡ1Φ-ΒΩΔ) απόφαση Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου,

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ε Ι

Την πρόσληψη έκτακτου προσωπικού και συγκεκριμένα δεκαεννέα (19) ατόμων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας δύο (02) μηνών (Ιούλιο και Αύγουστο) για την υλοποίηση των Δημοτικών κατασκηνώσεων στη νησίδα ΒΙΔΟ του Δήμου Κέρκυρας και συγκεκριμένα των εξής, ανά ειδικότητα και αριθμό ατόμων:
1. Ένας (01) Ιατρός (παιδίατρος ή παθολόγος και ελλείψει αυτών των ειδικοτήτων , απόφοιτος ιατρικής σχολής με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος ),
2. Τρεις (03) νοσηλευτές ( ΤΕ Νοσηλευτών και ελλείψει ΔΕ Νοσηλευτών),
3. Ένας (01) μία Γυμναστής/στρια ( ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού),
4. Ένας (01) /μία ναυαγοσώστης/στρια (ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ)
5. Ένας (01) Αισθητικής Αγωγής (ΠΕ Εικαστικών & Εφηρμοσμένων Τεχνών),
6. Δύο (02) ΔΕ Μαγείρων και ελλείψει ΥΕ ,
7. Δύο (02) βοηθοί ( ΥΕ Βοηθών Μαγείρων),
8. Τρείς (03) Φύλακες ΥΕ Φυλάκων &
9. Πέντε (05) εργάτες /τριες καθαριότητας ( ΥΕ Εργατών Καθαριότητας),

Μετά την παρέλευση του διμήνου λύεται αυτοδίκαια η σχέση εργασίας.
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ:
Α) ΓΙΑΤΡΟΣ (παιδίατρος ή παθολόγος): Πτυχίο ή δίπλωμα Ιατρικής ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (νομίμως μεταφρασμένα & επικυρωμένα) , αντίστοιχης ειδικότητας, άδεια άσκησης ιατρικού επαγγέλματος, άδεια χρησιμοποίησης τίτλου ιατρικής ειδικότητας, βεβαίωση ιδιότητας μέλους Ιατρικού Συλλόγου και εκπλήρωση της υποχρεωτικής άσκησης υπηρεσίας υπαίθρου, που αποδεικνύεται με βεβαίωση του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ή βεβαίωση του ιδίου Υπουργείου ότι δεν απαιτείται.
Β) ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΣ/ΤΡΙΑ: α)Πτυχίο ή δίπλωμα τμήματος Νοσηλευτικής ΤΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ή δίπλωμα ΤΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (ΠΣΕ) ΤΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας ή το ομώνυμο ή αντίστοιχο κατά ειδικότητα πτυχίο ΚΑΤΕΕ ή ισότιμος τίτλος της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας.
β) Άδεια άσκησης επαγγέλματος Νοσηλευτή-Νοσηλεύτριας (ΤΕ).
γ)Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών/τριών Ελλάδος (ΕΝΕ), η οποία να είναι σε ισχύ ή Βεβαίωση Ανανέωσης εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) του τρέχοντος έτους, ή Βεβαίωση εγγραφής στην Ένωση Νοσηλευτών Ελλάδας (ΕΝΕ) για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά, η οποία είναι σε ισχύ μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου του επόμενου έτους από την έκδοσή της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4, παρ.5 του Ν. 3252/2000.
Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή ή πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου επιτρέπεται η πρόσληψη με α) προσόν διορισμού, Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος Μέσης Τεχνικής Επαγγελματικής Νοσηλευτικής Σχολής (ΜΤΕΝΣ) ή ειδικοτήτων Βοηθών Νοσηλευτών ή Βοηθών Νοσοκόμων ή Νοσηλευτικής ή Νοσηλευτικής Τραυματολογίας (Βοηθός Τραυματολογίας ορθοπεδικής) ή Νοσηλευτικής Χειρουργείου ή Νοσηλευτικής Ογκολογικών Παθήσεων (Ειδικής Νοσηλευτικής) ή Νοσηλευτικής Μονάδων Εντατικής Θεραπείας ή Νοσηλευτικής Ατόμων με Ψυχικές Παθήσεις δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής αντίστοιχης ειδικότητας και β) άδεια άσκησης επαγγέλματος Βοηθού Νοσηλευτή (ΔΕ),
Γ) ΓΥΜΝΑΣΤΗΣ/ΣΤΡΙΑ: Πτυχίο ή δίπλωμα ΑΕΙ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού(ΤΕΦΑΑ) της ημεδαπής ή ισότιμο αντίστοιχης ειδικότητας σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής (νομίμως μεταφρασμένα & επικυρωμένα).

Δ) ΝΑΥΑΓΟΣΩΣΤΗΣ/ΤΡΙΑ:
α)Πτυχίο του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού με Ειδικότητα Ναυαγοσωστικής ή Κολύμβησης ή Δραστηριοτήτων νερού κλειστού και ανοικτού χώρου, ή ισότιμος τίτλος αναγνωρισμένης σχολής της αλλοδαπής, ή Οποιοσδήποτε τίτλος δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής ή Οποιοδήποτε πιστοποιητικό, ή πτυχίο σχολής ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης βάσει του οποίου χορηγείται άδεια ναυαγοσώστη (Π.Δ. 23/2000), και αντίστοιχη εμπειρία μετά την απόκτηση της άδειας τουλάχιστον έξι (6) μηνών ή Οποιοσδήποτε τίτλος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή αλλοδαπής β) ισχύουσα άδεια Ναυαγοσώστη που εκδίδεται από Λιμενική Αρχή.
Ε) ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ) Πτυχίο ή δίπλωμα Καλών Τεχνών ή Εικαστικών Τεχνών ή Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Πλαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης με κατεύθυνση Εικαστικών ΑΕΙ ή το ομώνυμο πτυχίο ή δίπλωμα Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π) ΑΕΙ ή Προγραμμάτων Σπουδών Επιλογής (Π.Σ.Ε) ΑΕΙ της ημεδαπής ή ισότιμος τίτλος σχολών της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η πλήρωση των θέσεων από υποψηφίους με τα προσόντα της προηγούμενης παραγράφου, επιτρέπεται η πρόσληψη με προσόν Οποιοδήποτε πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον δευτεροβάθμιας τίτλο σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχετική εμπειρία δύο (2) ετών.
ΣΤ) ΜΑΓΕΙΡΑΣ: Πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος ειδικότητας Μαγειρικής Τέχνης ή Τεχνικός Μαγειρικής Τέχνης ή αντίστοιχο πτυχίο ή δίπλωμα ή απολυτήριος τίτλος των παρακάτω σχολικών μονάδων: ΙΕΚ ή Τεχνικού Επαγγελματικού Εκπαιδευτηρίου Α΄ ή Β΄ κύκλου σπουδών ή Ενιαίου πολυκλαδικού λυκείου ή τεχνικού επαγγελματικού λυκείου ή τεχνικής επαγγελματικής σχολής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή σχολής μαθητείας του ΟΑΕΔ του ν. 1346/1983 ή άλλος ισότιμος τίτλος σχολικής μονάδας της ημεδαπής ή αλλοδαπής, αντίστοιχης ειδικότητας, και ελλείψει αυτών ομώνυμος ή αντίστοιχος, απολυτήριος τίτλος αναγνωρισμένης κατώτερης τεχνικής σχολής της ημεδαπής ή ισότιμος και αντίστοιχος τίτλος σχολής της αλλοδαπής και ελλείψει των ανωτέρω απολυτήριος τίτλος τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης (απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή ισοδύναμο απολυτήριο τίτλο κατώτερης Τεχνικής Σχολής του ν.δ. 580/1970 ή απολυτήριο τίτλο Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
και Κατάρτισης του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 της ημεδαπής ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής και αντίστοιχη εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών.
Ζ) ΒΟΗΘΟΙ ΜΑΓΕΙΡΟΥ: Απολυτήριο Τριτάξιου Γυμνασίου ή
Απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου (για υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει μέχρι και το 1980 ή ισοδύναμος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του ν.δ. 580/1970, απολυτήριος τίτλος εργαστηρίων ειδικής επαγγελματικής εκπαίδευσης & κατάρτισης, του άρθρου 1 του ν. 2817/2000 και αντίστοιχη εμπειρία.
Η) ΦΥΛΑΚΕΣ, ΕΡΓΑΤΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ:
Δεν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 2του .2527/97.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ:
1.Οι υποψήφιοι των ειδικοτήτων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας, ΥΕ Φυλάκων, , ΥΕ Βοηθών Μαγείρων ΠΕ Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & ΠΕ Αισθητικής αγωγής (εικαστικών & εφαρμοσμένων τεχνών) πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών,
2. Οι υποψήφιοι της ειδικότητας Ναυαγοσωστών πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 45 ετών λόγω των ειδικών απαιτήσεων της συγκεκριμένης ειδικότητας και του Π.Δ/τος 23/2000,

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης για την οποία συμμετέχουν στη διαδικασία πρόσληψης, να μην έχουν κώλυμα κατά το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα, με επιφύλαξη των ειδικών διατάξεων του άρθρου 4 παρ. 6 του Ν.2207/1994,
ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους στο Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Κέρκυρας, ΜΑΡΑΣΛΕΙΟ ΜΕΓΑΡΟ (1ος όροφος) Λεωφ. Αλεξάνδρας 6A , εντός προθεσμίας πέντε (05) εργάσιμων ημερών η οποία αρχίζει την επόμενη από την τελευταία δημοσίευση της παρούσας σε δύο τοπικές εφημερίδες ή στον Πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου Κέρκυρας εφόσον αυτή είναι μεταγενέστερη
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2661362776 & 2661362775


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
Οι υποψήφιοι μαζί με την αίτησή τους (χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού) υποβάλλουν υποχρεωτικά & τα εξής δικαιολογητικά νομίμως επικυρωμένα :
1. Φ/ο των δύο όψεων ταυτότητας ή προκειμένου για αλλοδαπούς τα νομιμοποιητικά έγγραφα πρόσβασης στην αγορά εργασίας,
2. Τίτλους σπουδών όπου απαιτούνται σύμφωνα με τα οριζόμενα στα προσόντα υποψηφίων ανά ειδικότητα,
3. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, όπου απαιτείται,
4. Υπεύθυνη Δήλωση περί μη κωλύματος του άρθρου 8 του υπαλληλικού κώδικα (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού),
5. Υπεύθυνη Δήλωση περί απασχόλησης τελευταίου δωδεκάμηνου, (το έντυπο χορηγείται από το Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού).

Η παρούσα να δημοσιευθεί σε δύο (02) τοπικές εφημερίδες, να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.corfu.gr) καθώς και στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου με σύνταξη σχετικού πρακτικού ανάρτησης όπου θα προσδιορίζεται και το ακριβές διάστημα υποβολής αιτήσεων.

Ο Αντιδήμαρχος Διοίκησης
Κων/νος Νίκου

Επιστροφή