Διαγωνισμοί Προσλήψεων Δήμου Κέρκυρας
ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜ.45631/19-06-2014 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ( 04/07/2014 )
Πίνακες Αποτελεσμάτων της με αρ. 45631/19-06-2014 (ΑΔΑ: ΩΓ5ΧΩΕΑ –Ν61) Ανακοίνωσης Πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου δίμηνης διάρκειας για την κάλυψη επειγουσών, παροδικών αναγκών των Δημοτικών Κατασκηνώσεων & του Προγράμματος δημιουργικής απασχόλησης στη νησίδα Βίδο του Δήμου Κέρκυρας.

Επιστροφή