Μενού Δημότης


Μενού Επισκέπτη


ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας

Newsletter
*

 
"Πεζή" πρωτοβουλία πολιτών για τα δικαιώματα των πεζών
Πρακτικού Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων στις 22- 10 – 2007
Αριθμ. Αποφ: 23 – 362

 

ΘΕΜΑ:
«Έγκριση πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής»

 

Στην συνεδριακή αίθουσα του Δήμου Κερκυραίων στην Παλαιόπολη ή ΜΟΝ ΡΕΠΟ, σήμερα την 22η του μήνα Οκτωβρίου έτους 2007, ημέρα Δευτέρα και ώρα 20.00, συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Κερκυραίων κατόπιν της υπ΄αριθμ. 25609 / 17-10- 2007 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου του, που επιδόθηκε στο κάθε Δημοτικό Σύμβουλο σύμφωνα με τα άρθρα 93,95 & 96 του Δ.Κ.Κ.

 

Διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία επειδή σε σύνολο -27- Δημοτικών Συμβούλων βρέθηκαν παρόντες -17- .

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

 

Παγκράτης Περικλής - Πρόεδρος
Τόμπρου – Γκίνη Χρυσούλα - Γραμματέας
Koύρκουλος Ιωάννης
Πουλιέζος Δημήτριος
Γεώργιος Γαρδικιώτης
Αντωνάκης Σπυρίδων
Μπογιάκης Παναγιώτης
Μάμαλος Ιωάννης
Κότσης Χριστόδουλος
Μεταλληνός Παύλος
Κουλούρης Ελευθέριος
Χονδρογιάννης Νικόλαος
Κουρής Ανδρέας
Φίλιππας Ευάγγελος
Βενέτης Άγγελος
Γαβαλάς Τηλέμαχος Mπούκας Χρυσόστομος

 

ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ : Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων οι κ.κ Ι.Τρεπεκλής , Β. Βλάσση , Σ. Ζουμπουλίδης & Ε. Λιντοβόης .

 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝ : Mετά το τέλος συζήτησης του αριθμ . 23-356 θέματος οι κ.κ Χ. Μπούκας , Σ. Αντωνάκης & Ν. Χονδρογιάννης .

 

ΑΠΟΝΤΕΣ : Οι κ.κ., Σ. Μανωλάτος , Σ. Μωραίτης , Α. Πουλής , Γ. Δεσύλλας, Χ. Σαρλής αν και προσκλήθηκαν νόμιμα & ο κ. Θ. Μάστορας ( εκτός Κερκύρας).

 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων κ. Σωτήρης Μικάλεφ ήταν παρών .

Παρόντες ήταν και οι Πρόεδροι των Τ.Σ Αλέπούς & Καναλίων.

 

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου αφού κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης , εισηγούμενος στο υπ΄αριθμ. 23-362 θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση πρακτικών της Δημοτικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής » , θέτει υπόψη του Συμβουλίου το από 2-8-2007 έγγραφο του Προέδρου της Δημοτικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής κ. Λευτέρη Κουλούρη το οποίο έχει ως εξής:

 

«Σας διαβιβάζουμε το αριθμ. 1/2007 πρακτικό της Επιτροπής μας και παρακαλούμε να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου Κερκυραίων προκειμένου τούτο να αποφασίσει σχετικά με την διακήρυξη και τα δικαιώματα των πεζών» .

 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος θέτει υπόψη του Συμβουλίου το ανωτέρω πρακτικό της Επιτροπής το οποίο έχει ως εξής :

 

«Υιοθετούμε τη διακήρυξη για δικαιώματα των πεζών, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτουμε στο πρακτικό και ζητούμε την υιοθέτησή του από Δημοτικό Συμβούλιο και την ενημέρωση των πολιτών σχετικά με αυτό» .

 

Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του το πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής , μετά από διαλογική συζήτηση

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

 

 • Αποδέχεται το ανωτέρω πρακτικό της Δημοτικής Επιτροπής Προστασίας Περιβάλλοντος & Ποιότητας Ζωής ως έχει
 • Υιοθετεί τη παρακάτω διακήρυξη της Κοπεγχάγης για τα δικαιώματα των πεζών:

  Πολιτισμός κινητικότητας: Η διακήρυξη της Κοπεγχάγης. Κείμενο που υιοθετήθηκε κατά τη γενική συνέλευση του 1996 των πόλεων χωρίς αυτοκίνητα.

  Κοπεγχάγη 6-8 Μαϊου 1996

  Η κινητικότητα είναι έκφραση ελευθερίας και αναπόσπαστο τμήμα της σύγχρονης κοινωνίας. Η κινητικότητα είναι τμήμα του πολιτισμού μας. Ο πολιτισμός μπορεί να οριστεί ως οι ιδέες, οι πεποιθήσεις και τα έθιμα μιας κοινωνίας. Ωστόσο, η αυξανόμενη κυκλοφορία – ειδικότερα η προερχόμενη από την υπερεξάρτηση από τα ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα- θέτει σε κίνδυνο την οικιστική και πολιτιστική κληρονομιά των ευρωπαϊκών πόλεων και περιορίζει τόσο την κινητικότητα, όσο και την ποιότητα ζωής των πόλεων
 • Η οικονομική και κοινωνική ευημερία των πόλεων απειλείται σοβαρά από την κυκλοφοριακή συμφόρηση, τη ρύπανση και το θόρυβο
 • Οι κύριοι κυκλοφοριακοί άξονες προκαλούν διάσπαση των συνοικιών, περιορίζοντας την ελευθερία των κατοίκων να μετακινούνται μέσα στις πόλεις μας. Τέτοιοι κυκλοφοριακοί άξονες περιορίζουν τη διάθεσή μας για περπάτημα και ποδηλασία και ενθαρρύνουν τους ανθρώπους να πραγματοποιούν όλο και περισσότερες μετακινήσεις με ΙΧ αυτοκίνητο.
 • Τα εμπορεύματα μεταφέρονται όλο και περισσότερο μέσα στις πόλεις και μεταξύ των πόλεων με φορτηγά αυτοκίνητα. Οι πόλεις αντιμετωπίζουν πολλά προβλήματα σχετιζόμενα με την ταχεία αύξηση της κυκλοφορίας βαρέων οχημάτων.
 • Οι πόλεις πρέπει να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη σύγκρουση των απαιτήσεων της οδικής κυκλοφορίας και του ανθρώπινου δικαιώματος στην υγεία. Η υγεία διακυβεύεται όλο και περισσότερο από τη ρύπανση και τον κίνδυνο θανάτου ή τραυματισμού σε τροχαίο ατύχημα
 • Η τρέχουσα αντίληψη είναι ότι η πρόσβαση σε πολλές χαμηλής οικιστικής πυκνότητας προαστιακές περιοχές γίνεται φθηνότερα και ταχύτερα με ΙΧ αυτοκίνητο, και έτσι το ποσοστό των μετακινήσεων που γίνονται με αυτοκίνητο στις προαστιακές περιοχές είναι μεγαλύτερο από αυτό των κεντρικών περιοχών
 • Ο τομέας των μεταφορών είναι ένας ολοένα και σημαντικότερος καταναλωτής ενέργειας και υπεύθυνος για την παραγωγή CO2 και άλλων αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συμφωνήσει να σταθεροποιήσει μέχρι το έτος 2000 τις εκπομπές CO2 στα επίπεδα του 1990
 • Επιπλέον, μέσα στο πλαίσιο της σύμβασης για τις κλιματικές αλλαγές, και ειδικότερα στην εντολή της ad hoc ομάδας του Βερολίνου, διεξάγονται συζητήσεις για να καθοριστούν οι πολιτικές και τα μέτρα μείωσης και/ή περιορισμού των αερίων του θερμοκηπίου, ειδικότερα οι εκπομπές CO2 μετά το 2000
 • Η αυξανόμενη εξάρτηση από το ΙΧ αυτοκίνητο που σχετίζεται με νέα πρότυπα αστικής ανάπτυξης, το κλείσιμο των τοπικών υπηρεσιών, η αλλαγή του τρόπου ζωής και η επιδείνωση των δημόσιων συγκοινωνιών συμβάλλουν στον κοινωνικό και οικονομικό αποκλεισμό των πολιτών που δεν χρησιμοποιούν αυτοκίνητο

 

 

 ΕπάνωΕπόμενη Σελίδα