Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
Διαβάστε για τους διαγωνισμούς του Δήμου Κέρκυρας
ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Διαβάστε για τις δημοπρασίες εκμίσθωσης Δήμου Κέρκυρας


 
Υπηρεσίες του Δήμου
Ο Δήμος Κέρκυρας παρέχει δημοτικές υπηρεσιές προς όφελος των κατοίκων, των επιχειρήσεων, και των επισκεπτών της πόλης.


Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Γενικός Γραμματέας
2. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου.
3. Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων
4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
5. Νομική Υπηρεσία.
6. Διεύθυνση Δημοτικής Αστυνομίας που περιλαμβάνει ειδικότερα τις παρακάτω διοικητικές ενότητες:

α) Τμήμα Επιχειρησιακού Σχεδιασμού
β) Α΄ Τμήμα Αστυνόμευσης (δημοτικής ενότητας Κερκυραίων και Διαποντίων Νήσων)
γ) Β΄ Τμήμα Αστυνόμευσης (δημοτικών ενοτήτων Φαιάκων, Κασσωπαίων,Θιναλίων,Εσπερίων, Αγίου Γεωργίου και Παλαιοκαστριτών)
δ) Γ΄ Τμήμα Αστυνόμευσης (δημοτικών ενοτήτων Αχιλλείων, Παρελίων, Μελιτειέων,Κορισσίων και Λευκιμμαίων)

ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄ : ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Διεύθυνση Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής
α) Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης
β) Τμήμα Αποτελεσματικότητας, Ποιότητας, Οργάνωσης και Διαφάνειας
γ) Τμήμα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
δ) Τμήμα Τουρισμού και Απασχόλησης

 


ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Διεύθυνση Πρωτογενούς Τομέα και Αστικού Πρασίνου
α) Τμήμα Φυτικής Παραγωγής
β) Τμήμα Αλιείας
γ) Τμήμα Ζωικής παραγωγής
δ) Τμήμα συντήρησης πρασίνου
Διεύθυνση Εμπορίου, Ενέργειας και Βιομηχανίας
α) Τμήμα Αδειοδοτήσεων και Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων
β) Τμήμα Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας


ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Διεύθυνση Πολεοδομίας
α) Τμήμα Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών
β) Τμήμα Ελέγχου Κατασκευών
Διεύθυνση Χωροταξίας και Περιβάλλοντος
α) Τμήμα Χωροταξίας και Πολεοδομικών Εφαρμογών
β) Τμήμα Περιβάλλοντος
γ) Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
δ) Τμήμα Παλιάς Πόλης, Παραδοσιακών Οικισμών & Μεμονωμένων Μνημείων
Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
α) Τμήμα Σχεδιασμού και Εποπτείας Καθαριότητας - Ανακύκλωσης
β) Τμήμα Αποκομιδής Απορριμμάτων & Ανακυκλώσιμων υλικών, ΚαθαρισμούΚοινοχρήστων Χώρων και Ειδικών Συνεργείων
γ) Τμήμα Διαχείρισης και Συντήρησης Οχημάτων

ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού
α) Τμήμα Κοινωνικής Πολιτικής, Πολιτικών Ισότητας των Φύλων και Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας
β) Τμήμα Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας
γ) Τμήμα Παιδείας και δια Βίου Μάθησης
δ) Τμήμα Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νέας Γενιάς

ΕΝΟΤΗΤΑ  ΣΤ΄ : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Υποστήριξης Συλλογικών Οργάνων
β) Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης
γ) Τμήμα Ληξιαρχείου
δ) Τμήμα Αλλοδαπών και Μετανάστευσης
ε) Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού
στ) Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Προϋπολογισμού και Οικονομικής Πληροφόρησης
β) Τμήμα Λογιστηρίου και Αποθηκών
γ) Τμήμα Εσόδων
δ) Τμήμα Δημοτικής Περιουσίας
ε) Τμήμα Ταμείου
στ) Τμήμα Προμηθειών Υλικών / Εξοπλισμού / Υπηρεσιών
Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
α) Τμήμα Συγκοινωνιακών και Λιμενικών Έργων
β) Τμήμα Κτιριακών Έργων και Υπαιθρίων Χώρων
γ) Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων και Εξοπλισμού
δ) Τμήμα Υδραυλικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων
ε) Τμήμα Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών
στ) Τμήμα Εργαστηρίου
Διεύθυνση ΚΕΠ
α) Τμήμα Εξυπηρέτησης Πολιτών
β) Τμήμα Εσωτερικής Ανταπόκρισης


Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα των δημοτικών ενοτήτων (πλην Κερκυραίων και διαποντίων Νήσων που εξυπηρετούνται από τις κεντρικές Υπηρεσίες), εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της κάθε ενότητας ή και περισσοτέρων ενοτήτων και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά στα αντίστοιχα αυτοτελή Τμήματα της οικείας δημοτικής ενότητας και από πλευράς αρμοδιοτήτων στις αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.    Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α΄:
Αυτοτελή Τμήματα Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων – Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Αγίου Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων – Κασσωπαίων -  Φαιάκων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Β΄:
Γραφεία ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ  με έδρες στις δημοτικές Ενότητες Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων – Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Αγίου Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων – Κασσωπαίων  -  Φαιάκων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Γ΄:
Γραφεία ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων – Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Αγίου Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων – Κασσωπαίων - Φαιάκων.
ΕΝΟΤΗΤΑ Δ΄:
Γραφεία ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων – Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Αγίου Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων –Κασσωπαίων - Φαιάκων
ΕΝΟΤΗΤΑ Ε΄:
Γραφεία ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Λευκιμμαίων – Κορισσίων – Μελιτειέων – Αχιλλείων – Παρελίων – Παλαιοκαστριτών – Αγίου Γεωργίου – Εσπερίων – Θιναλίων – Κασσωπαίων - Φαιάκων
ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ΄:
Γραφεία ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ με έδρες στις Δημοτικές Ενότητες Κορισσίων – Αχιλλείων – Αγίου Γεωργίου – Κασσωπαίων