Βόρεια Κέρκυρα
Δήμος Βόρειας Κέρκυρας

Δήμος Βόρειας Κέρκυρας - Τηλ: 2663360122 - email: info@1354.syzefxis.gov.gr

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας συστάθηκε με το Ν. 4600/2019, αποτελούμενος από τις δημοτικές ενότητες: α. Αγίου Γεωργίου, β. Εσπερίων, γ. Θιναλίου και δ. Κασσωπαίων.

Η έδρα του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας είναι η Αχαράβη.

Ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας έχει πληθυσμό 17.832 κατοίκους, σύμφωνα με τα στοιχεία της απογραφής του 2011 (μόνιμος πληθυσμός). Με βάση τις διατάξεις του Ν. 4555/2018, ο Δήμος Βόρειας Κέρκυρας, κατηγοριοποιείται στους «Μεγάλοι και Μεσαίοι Νησιωτικοί Δήμοι».ΔΗΜΟΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ

Πληθυσμός 2011


Δημοτικές Ενότητες

Μόνιμος

1.

Αγίου Γεωργίου

3.431

2.

Εσπερίων

6.990

3.

Θιναλίου (έδρα)

5.226

4.

Κασσωπαίων

2.185


ΣΥΝΟΛΑ

17.832


Διάρθρωση Κεντρικών Υπηρεσιών

Οι Κεντρικές Υπηρεσίες είναι εγκατεστημένες στην έδρα του Δήμου και περιλαμβάνουν τις παρακάτω οργανικές μονάδες ομαδοποιημένες σε ενότητες συναφούς σκοπού και αντικειμένου:

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ

1. Αυτοτελές Γραφείο Δημάρχου, Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων.

2. Αυτοτελές Γραφείο Διαφάνειας και Εσωτερικού Ελέγχου.

3. Νομική Υπηρεσία.

4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας.


ΕΝΟΤΗΤΑ Β: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

1. Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Αθλητισμού και Πολιτισμού

1.1. Γραφείο Άσκησης Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας των Φύλων.

1.2. Γραφείο Προστασίας και Προαγωγής της Δημόσιας Υγείας.

1.3. Γραφείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης, Αθλητισμού και Πολιτισμού.


ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΠΙΤΕΛΙΚΕΣ, ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

1. Διεύθυνση Διοικητικών, Οικονομικών και Ανάπτυξης

1.1. Τμήμα Διοικητικών Υπηρεσιών.

1.1.1. Γραφείο Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου.

1.1.2. Γραφείο Δημοτικής Κατάστασης και Ληξιαρχείου.

1.1.3. Γραφείο Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας.

1.1.4. Γραφείο Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Οργάνωσης.

1.1.5. Γραφείο Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ).

1.2. Τμήμα ΚΕΠ.

1.3. Τμήμα Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης.

1.3.1. Γραφείο Αγροτικής Παραγωγής και Αλιείας.

1.3.2. Γραφείο Αδειοδοτήσεων, Ρύθμισης Εμπορικών Δραστηριοτήτων, Φυσικών Πόρων, Ενέργειας και Βιομηχανίας.

1.3.3. Γραφείο Απασχόλησης και Τουρισμού.

1.4. Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών.

1.4.1. Γραφείο Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου και Προμηθειών.

1.4.2. Γραφείο Εσόδων, Περιουσίας και Ταμείου

2. Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας

2.1. Τμήμα Τεχνικών Υπηρεσιών. 2.1.1. Γραφείο Τεχνικών Έργων.

2.1.2. Γραφείο Συγκοινωνιών, Κυκλοφορίας και Αδειών Μεταφορών.

2.2. Τμήμα Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου.

2.2.1. Γραφείο Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.

2.2.2. Γραφείο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης.

2.2.3. Γραφείο Συντήρησης Πρασίνου.

2.3. Τμήμα Δόμησης και Πολεοδομικών Εφαρμογών.

2.3.1. Γραφείο Υπηρεσίας Δόμησης.

2.3.2. Γραφείο Πολεοδομικών και Χωροταξικών Θεμάτων.


Διάρθρωση Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών

Οι Αποκεντρωμένες Υπηρεσίες του Δήμου είναι εγκατεστημένες στην έδρα δημοτικών ενοτήτων, εξυπηρετούν τις δημοτικές/τοπικές κοινότητες της ενότητας και περιλαμβάνουν υπηρεσίες οι οποίες υπάγονται διοικητικά σε αντίστοιχες Διευθύνσεις ή Τμήματα των Κεντρικών Υπηρεσιών του Δήμου.

ΕΝΟΤΗΤΑ Α: ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ με έδρα τις Δ.Ε. ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, Δ.Ε. ΕΣΠΕΡΙΩΝ και Δ.Ε. ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ

α) Γραφείο Διοικητικών και Οικονομικών Θεμάτων

β) Γραφείο ΚΕΠ .