Πληροφορίες.


Σας ενημερώνουμε ότι για να χρησιμοποιήσετε τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει ο Δήμος Κέρκυρας, είναι απαραίτητη :


  • η είσοδος στο pοrtal (login)  ή
  • η εγγραφή σας. Με αυτόν τον τρόπο επιβεβαιώνονται τα στοιχεία σας , πιστοποιείται η ταυτότητά σας και σας αποστέλλονται οι μοναδικοί κωδικοί που θα χρησιμοποιείτε κατά την είσοδό σας σε αυτές.

 Έτσι διασφαλίζεται το απόρρητο των προσωπικών δεδομένων σας.

 Όροι χρήσης