ΕΣΟΔΑ ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΣΥΔΙΑΣΜΩΝ
Έσοδα - Δαπάνες Υποψήφιων Συνδιασμών

Ο νόμος 3870/2010(Εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων και έλεγχος αυτών, κατά τις περιφερειακές και δημοτικές εκλογές) αποτελεί μια τομή στη διαφάνεια των οικονομικών των συνδυασμών, στη θέσπιση αντικειμενικών κανόνων για την ισότιμη τέλεση του προεκλογικού αγώνα και τη διαφάνεια στη διακίνηση του πολιτικού χρήματος.Άρθρο 2: Έσοδα και δαπάνες των υποψηφίων

1. Έσοδα των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περιφε­ρειακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου, είναι οι εισφορές φυσικών προσώπων που καταβάλλονται σε αυτούς, κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου για τις αντίστοι­χες ανάγκες.
2. Δαπάνες των υποψήφιων αντιπεριφερειαρχών, περι­φερειακών και δημοτικών συμβούλων, για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος νόμου είναι τα ποσά που διαθέτουν οι υποψήφιοι κατά τη διάρκεια της προεκλογι­κής περιόδου, για την αντιμετώπιση των αναγκών της. Στις δαπάνες αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, κάθε ποσό που καταβάλλεται για την αγορά, έκδοση, κυκλοφορία και διακίνηση εντύπων, για την ηλεκτρονική επικοινωνία, την παροχή σχετικών υπηρεσιών, από τρίτους, καθώς και η αξία των αποτιμώμενων σε χρήμα παροχών και διευκολύνσεων προς τους υποψηφίους.
3. Τα έσοδα και οι δαπάνες των υποψηφίων των προη­γούμενων παραγράφων διακινούνται, μέσω ειδικών τρα­πεζικών λογαριασμών, κατ' ανάλογη εφαρμογή της πα­ραγράφου 4 του άρθρου 1 του παρόντος νόμου, με εξαί­ρεση την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου.
4.  Ο καθορισμός των αποτιμώμενων σε χρήμα παρο­χών και διευκολύνσεων των αρμόδιων οργάνων και της διαδικασίας αποτίμησης τους γίνεται σύμφωνα με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 1 παράγραφος 3 του παρόντος.
5.  Η παράγραφος 5 του προηγούμενου άρθρου εφαρ­μόζεται αναλόγως και για τους υποψηφίους του παρό­ντος, υπό τον περιορισμό της παραγράφου 2 του άρθρου 4 και σε κάθε περίπτωση η συνολική είσπραξη δεν μπο­ρεί να υπερβαίνει το ένα πέμπτο (1/5) του ανώτατου επι­τρεπτού ορίου εκλογικών δαπανών για τους υποψηφί­ους.

Άρθρο 10  Δημοσιοποίηση εσόδων και δαπανών στην Κεντρική Βάση Δεδομένων του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

1 .α. Για τη διασφάλιση της διαφάνειας των εσόδων και των δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων για τις περιφερειακές εκλογές, καθώς και των συνδυασμών και των υποψήφιων δημοτικών συμβούλων για τις εκλο­γές σε δήμους με πληθυσμό μεγαλύτερο των δέκα χιλιά­δων (10.000) κατοίκων, εγκαθίσταται και λειτουργεί, με ευθύνη του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Κεντρική Βάση Δεδομέ­νων, για τον ανωτέρω σκοπό.
β. Οι συνδυασμοί υποχρεούνται να ζητήσουν, δια των επικεφαλής τους ή δια του διαχειριστή των οικονομικών τους, έως την έναρξη της προεκλογικής περιόδου, και σε κάθε περίπτωση μέχρι την ανακήρυξη, την παροχή σχετι­κού κωδικού πρόσβασης.
2.  Μετά τη χορήγηση του ανωτέρω κωδικού, υποχρε­ούνται να αναρτούν το σύνολο των εσόδων και των δα­πανών, που πραγματοποιούν, από την έναρξη της προε­κλογικής περιόδου με ρητή αναφορά της οικείας κατηγο­ρίας τούτων και επίκληση των αντίστοιχων παραστατι­κών στοιχείων. Στην ίδια υποχρέωση υπόκεινται οι συν­δυασμοί και για τα έσοδα και τις δαπάνες των αντιπεριφερειαρχών και των υποψήφιων περιφερειακών και δη­μοτικών συμβούλων τους. Η ενημέρωση της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων γίνεται τόσο για τους συνδυασμούς όσο και για τους υποψηφίους τους.
3.  Κατά την πρώτη εφαρμογή του παρόντος το αίτημα για την παροχή του ανωτέρω κωδικού υποβάλλεται δύο (2) μήνες, πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής των πε­ριφερειακών και δημοτικών εκλογών και σε κάθε περί­πτωση μέχρι την ημερομηνία ανακήρυξης. Μετά τη λήψη του η ανάρτηση των εσόδων και των δαπανών της προη­γούμενης παραγράφου περιλαμβάνει σωρευτικά και το χρονικό διάστημα που έχει διανυθεί.
4.  Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέ­ντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης καθορίζονται τεχνικά και διαδικαστικά ζητήματα, σχετικά με την οργά­νωση και λειτουργία της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων, την παροχή πρόσβασης σε αυτή των συνδυασμών, τον τρόπο και το χρόνο ενημέρωσης της Βάσης για τα αναρτώμενα έσοδα και τις δαπάνες των συνδυασμών και των υποψηφίων, τη διασφάλιση τήρησης των προσωπικών δεδομένων, καθώς και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια.
5.α. Η μη τήρηση της ανωτέρω διαδικασίας δημοσιο­ποίησης των εσόδων και δαπανών των συνδυασμών και των υποψηφίων, στην Κεντρική Βάση Δεδομένων, καθώς και η απόκρυψη ή η αναληθής παράθεση δημοσιοποιούμενων στοιχείων, συνεπάγεται έκπτωση του επικεφαλής του συνδυασμού και των υποψηφίων, εάν το πραγματικό ύψος δαπανών υπερβαίνει κατά το ένα τρίτο (1/3) το α­νώτατο επιτρεπτό όριο.
β. Εάν δεν υφίσταται υπέρβαση του πιο πάνω ποσο­στού ή η παράβαση αναφέρεται σε απόκρυψη ή αναληθή παράθεση εσόδων επιβάλλεται πρόστιμο εις βάρος του επικεφαλής του συνδυασμού ή του διαχειριστή των οικο­νομικών του συνδυασμού, εφόσον αποδειχθεί γνώση τούτων, καθώς και των υποψηφίων, ισόποσο προς το ύψος της υπέρβασης, της απόκρυψης ή της αναληθούς παράθεσης.
6. Τα δημοσιοποιούμενα στοιχεία της παραγράφου 2 αναρτώνται, επίσης, με φροντίδα των συνδυασμών, στις ιστοσελίδες των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοί­κησης.