Στην παρούσα θεματική ενότητα,  μπορείτε να ενημερωθείτε για την αξιοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο Δήμο Κέρκυρας, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της πόλης της Κέρκυρας.


Οι Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης επιτρέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή «ολοκληρωμένων» αναπτυξιακών στρατηγικών επί συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι χωρικές ενότητες/περιοχές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το εγκεκριμένο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών «ολοκληρωμένης προσέγγισης» επί διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων, όπως:

  • αστικές περιοχές, παράκτια ζώνη, ορεινές περιοχές/ενδοχώρα, σε συνδυασμό με το παραγωγικό τους πρότυπο
  • περιοχές που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους

Έγγραφα
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 ( pdf 581KB )
Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας ( pdf 191KB )
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΣΧΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΣΧΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ( pdf 656KB )
Εισήγηση 1ης συνάντησης ΟΧΕ Πόλης Κέρκυρας 7/12/2016 Εισήγηση 1ης συνάντησης ΟΧΕ Πόλης Κέρκυρας 7/12/2016 ( pdf 560KB )
Απόφαση Δημάρχου περι γραμματειακής υποστήριξης Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Απόφαση Δημάρχου περι γραμματειακής υποστήριξης Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης ( pdf 694KB )
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΧΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΧΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 679KB )
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΟΧΕ ΕΣΠΑ 2014-2020
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ» ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ» στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 ( 21/12/2016 )
Κέρκυρα    21 – 12 - 2016

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
   ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                             
    ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
           ΔΗΜΑΡΧΟΣ                          


ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΜΕΣΩ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ «ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ»
ΤΗΣ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ»
στο ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΠΕΠ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020

Ο Δήμος Κέρκυρας πρόκειται να εκπονήσει «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ), με τη μορφή «Τοπικής Στρατηγικής» το οποίο θα χρηματοδοτηθεί κυρίως από πόρους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων. Ως προς την χωρική του εφαρμογή («περιοχή παρέμβασης»), θα εστιάσει στην Πόλη της Κέρκυρας και θα στοχεύσει στη διασύνδεση του πολιτιστικού αποθέματος και της ιδιαίτερης ταυτότητας της πόλης με την επιχειρηματική αξιοποίηση (ποιοτική αναβάθμιση και εμπλουτισμός του πολιτιστικού κεφαλαίου, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας –με έμφαση στην καινοφανή και νεοφυή πολιτιστική δημιουργία-, και στη σύνδεσή τους με νέα τουριστικά προϊόντα, αξιοποιώντας τη βιομηχανία της εμπειρίας και της δημιουργίας» (Cultural and Creative Industries – CCIs).
Το ΟΣΧΑ του Δήμου Κέρκυρας θα αξιοποιήσει επιχειρησιακά το «εργαλείο» της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (ΟΧΕ) .

Η διαβούλευση για τη διαμόρφωση της παραπάνω «τοπικής στρατηγικής» του ΟΣΧΑ και την εξειδίκευσή του σε επιχειρησιακό, χρηματοδοτικό και οργανωτικό επίπεδο θα οργανωθεί σε δύο αντίστοιχες Φάσεις και θα διαρθρωθεί σε πέντε επιμέρους Στάδια («βήματα»), από το Δεκέμβριο του 2016 μέχρι και τον Μάρτιο του 2017. Στην συνέχεια θα ακολουθήσουν τουλάχιστον τρία στάδια για την επιχειρησιακή του συγκρότηση και οργάνωση στο πλαίσιο των προϋποθέσεων, δεσμεύσεων και κατευθύνσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, έτσι ώστε οι δράσεις να ενεργοποιηθούν, ενδεικτικά από τον Σεπτέμβριο του 2017.
Τα στάδια αυτά και το ακριβές χρονοδιάγραμμά τους θα προκύψουν στο πλαίσιο της συνεργασίας με τη Διαχειριστική Αρχή του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων.
Για τον συντονισμό και την τεχνική υποστήριξη της διαβούλευσης, ο Δήμος Κέρκυρας έχει ήδη συγκροτήσει «Ομάδα Συντονισμού και καθοδήγησης της Διαβούλευσης» (εφεξής και «Ομάδα Συντονισμού»). Η Ομάδα Συντονισμού θα υποστηρίζεται από συμβούλους και ειδικούς επιστημονικούς συνεργάτες  του Δήμου Κέρκυρας και από εξωτερικούς εμπειρογνώμονες (που θα ορισθούν σε συνεργασία του Δήμου με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων).
Η πρώτη φάση της διαβούλευσης έλαβε χώρα την  Τετάρτη 7 Δεκεμβρίου 2016,  με την πραγματοποίηση ενημερωτικής συνάντησης, στην οποία αναλύθηκε το «εργαλείο» της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) και παρουσιάστηκε το πλαίσιο της διαβούλευσης του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ).
Η παρουσίαση, η πρόσκληση και κάθε άλλο στοιχείο σχετικά με το «Ολοκληρωμένο Σχέδιο Χωρικής Ανάπτυξης» του Δήμου Κέρκυρας, έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου (www.corfu.gr/web/guest/espa_actions/oxe).
Η επόμενη φάση της διαδικασίας περιλαμβάνει την οργάνωση τριών «θεματικών ομάδων» με τη συμμετοχή των κοινωνικών, επαγγελματικών και οι λοιπών φορέων, υπό την υποστήριξη και τον συντονισμό της Ομάδας Συντονισμού.
Οι τρεις Θεματικές Ομάδες είναι :

1.    Θεματική Ομάδα Δράσεων Τουρισμού - Επιχειρηματικότητας
2.    Θεματική Ομάδα Δράσεων Αξιοποίησης Υποδομών Πολιτισμού και Διαχείρισης Πολιτισμικού Κεφαλαίου
3.    Θεματική Ομάδα Δράσεων Αστικής Αναζωογόνησης και Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας


Οι δυνητικοί Φορείς-Εταίροι, στο πλαίσιο της παρούσας Πρόσκλησης, θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι την Παρασκευή 30 Δεκεμβρίου 2016, δήλωση συμμετοχής τους στη διαδικασία διαβούλευσης και στις θεματικές ομάδες και να την αποστείλουν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση oxe-kerkyras@corfu.gov.gr

Για κάθε Φορέα-Εταίρο απαιτούνται τα ακόλουθα στοιχεία:
  • Διεύθυνση, Υπεύθυνος Φορέα (νόμιμος ή εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος, πλήρη Στοιχεία επικοινωνίας, Εταιρική Ιστοσελίδα).
  • Στοιχεία Υπευθύνου Επικοινωνίας του Φορέα.
  • Δήλωση Θεματικών Ομάδων.
Κάθε Φορέας μπορεί να συμμετάσχει σε δύο από τις τρεις παραπάνω προτεινόμενες Θεματικές Ομάδες, υπό την αίρεση ότι τα μέλη κάθε Θεματικής Ομάδας κατά την τελική της σύνθεση δεν θα πρέπει να ξεπερνούν (κατά μ.ο.) τα 20 άτομα.

Σε κάθε Θεματική Ομάδα, θα ορισθεί επιστημονικός συντονιστής (raporteur), ο οποίος θα έχει την ευθύνη της «σύνθεσης των απόψεων, προτάσεων κ.λπ. των Φορέων-Εταίρων. Για τη σύνθεση των απόψεων και προτάσεων θα αξιοποιηθούν μεθοδολογικά εργαλεία «τύπου» focus groups κ.λπ.

Η τελική συγκρότηση των Θεματικών Ομάδων θα γίνει με Απόφαση του Δημάρχου Κέρκυρας.

Ο Δήμαρχος Κέρκυρας


Κωνσταντίνος Νικολούζος

Επιστροφή


 
Αντικείμενο Διαβούλευσης
ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ (ΟΣΧΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ . [εδώ]
Έναρξη
17/7/2017
Λήξη
26/7/2017
Αποστολή παρατηρήσεων
(μόνο επώνυμες γίνονται δεκτές με στοιχεία επικοινωνίας).
Αποστολή με email: oxe-kerkyras@corfu.gov.gr     Μέσω FAX : 26613 64 644