Στην παρούσα θεματική ενότητα,  μπορείτε να ενημερωθείτε για την αξιοποίηση Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) στο Δήμο Κέρκυρας, για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΒΑΑ) της πόλης της Κέρκυρας.


Οι Ολοκληρωμένες Δράσεις Χωρικής Ανάπτυξης επιτρέπουν το σχεδιασμό και την εφαρμογή «ολοκληρωμένων» αναπτυξιακών στρατηγικών επί συγκεκριμένων χωρικών ενοτήτων. Οι χωρικές ενότητες/περιοχές είτε παρουσιάζουν συγκεκριμένα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν με συνολικό τρόπο, είτε διακρίνονται από σημαντικές αναπτυξιακές δυνατότητες οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν και να μεγιστοποιηθούν με βάση ένα ολοκληρωμένο αναπτυξιακό σχέδιο.

Οι «Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις» (ΟΧΕ) αποτελούν ένα από τα εργαλεία για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των παραπάνω ολοκληρωμένων χωρικών στρατηγικών και μπορούν να χρηματοδοτηθούν από τα Ταμεία ΕΚΤ, ΕΤΠΑ και Ταμείο Συνοχής, μέσω συνδυασμένων επενδύσεων από διαφορετικούς θεματικούς στόχους ενός ή περισσοτέρων Επιχειρησιακών Προγραμμάτων.

Το εγκεκριμένο ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020 παρέχει τη δυνατότητα σχεδιασμού και υλοποίησης πολιτικών «ολοκληρωμένης προσέγγισης» επί διαφόρων τύπων χωρικών ενοτήτων, όπως:

  • αστικές περιοχές, παράκτια ζώνη, ορεινές περιοχές/ενδοχώρα, σε συνδυασμό με το παραγωγικό τους πρότυπο
  • περιοχές που επιβαρύνονται από ιδιαίτερα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά που εγκυμονούν κινδύνους

Έγγραφα
4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 4η ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 2014-2020 ( pdf 581KB )
Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Δήμου Κέρκυρας ( pdf 191KB )
ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΣΧΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΤΟΥ «ΟΣΧΑ» ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ ( pdf 656KB )
Εισήγηση 1ης συνάντησης ΟΧΕ Πόλης Κέρκυρας 7/12/2016 Εισήγηση 1ης συνάντησης ΟΧΕ Πόλης Κέρκυρας 7/12/2016 ( pdf 560KB )
Απόφαση Δημάρχου περι γραμματειακής υποστήριξης Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης Απόφαση Δημάρχου περι γραμματειακής υποστήριξης Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης της Διαβούλευσης ( pdf 694KB )
ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΧΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΧΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ( pdf 679KB )
ΝΕΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΟΧΕ ΕΣΠΑ 2014-2020
Εξέλιξη της διαδικασίας του Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης (ΟΣΧΑ) ( 14/07/2017 )
Ο Δήμος Κέρκυρας ξεκίνησε από το Δεκέμβριο του 2016, με μια ανοιχτή συμμετοχική διαδικασία, την προετοιμασία του «Ολοκληρωμένου Σχεδίου Χωρικής Ανάπτυξης» (ΟΣΧΑ), με τη μορφή «Τοπικής Αναπτυξιακής Χωρικής Στρατηγικής» το οποίο πρόκειται να χρηματοδοτηθεί κυρίως από πόρους του ΠΕΠ Ιονίων Νήσων 2014-2020, στο πλαίσιο του προτύπου χωρικής ανάπτυξης της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, αλλά και τη συνδρομή και άλλων δημόσιων  και ιδιωτικών κεφαλαίων.
Το ΟΣΧΑ οφείλει να έχει συγκεκριμένη χωρική εφαρμογή και αναφορά στο αστικό περιβάλλον. Οι επιπτώσεις του είναι ευρύτερες και αφορούν στο σύνολο του Δήμου και της τοπικής οικονομίας και κοινωνίας. Η διάρκεια εφαρμογής του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. «παρακολουθεί» την τρέχουσα Προγραμματική Περίοδο, έχει δηλαδή χρονικό ορίζοντα εφαρμογής μέχρι και το 2023.
Η «Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση (Ο.Χ.Ε.) εξειδικεύει το ΟΣΧΑ του Δήμου Κέρκυρας με τη μορφή αναλυτικού, συγκεκριμένου και συνεκτικού «Σχεδίου Δράσης».  Η Ο.Χ.Ε. αποτελεί το «εργαλείο»  εφαρμογής συνεκτικών και στοχευμένων δράσεων αστικής αναζωογόνησης και ανάπτυξης με επίκεντρο την Πόλη της Κέρκυρας, σε συνδυασμό με την ενίσχυση, εμβάθυνση και αναβάθμιση της πολιτιστικής ταυτότητας της Κέρκυρας και, μέσω αυτής, την ανάπτυξη «νέας» οικονομίας που αφορά στη «φιλοξενία», τη βελτίωση της ποιότητας και τη διεύρυνση των παρεχόμενων υπηρεσιών και επιλογών αναψυχής και βιωματικών εμπειριών από τους επισκέπτες, τον εξορθολογισμό των τουριστικών ροών στην Πόλη της Κέρκυρας και στο νησί γενικότερα, την προσέλκυση νέων και νεοφυών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, την μόχλευση επενδύσεων και τη δημιουργία νέων και βιώσιμων θέσεων απασχόλησης.
Η διαδικασία της ανοιχτής διαβούλευσης του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας διαρθρώθηκε σε δύο φάσεις. Η 1η  φάση ενεργοποιήθηκε το Δεκέμβρη του 2016 μέσα από ενημέρωση και ανοιχτή Πρόσκληση προς Φορείς και την συγκρότηση τριών Θεματικών Ομάδων (Τουρισμός, Πολιτισμός, Αστική Αναζωογόνηση). Παράλληλα, με την υποστήριξη ειδικών εμπειρογνωμόνων, δρομολογήθηκαν συνεργασίες με φορείς και νέους επιχειρηματίες της Κέρκυρας για την ανάδειξη της δυναμικής του τομέα της «Δημιουργικής και Πολιτιστικής Βιομηχανίας» (ΔΠΟ). Στο πλαίσιο αυτής της διαδικασίας πραγματοποιήθηκαν πάνω από 25 συναντήσεις εργασίας. Η 1η  φάση  ολοκληρώθηκε στις αρχές Ιουλίου 2017 και παρουσιάζεται σε ένα ενιαίο κείμενο εργασίας, στο οποίο αναπτύσσονται τα αποτελέσματα της διαβούλευσης, αναλύονται ειδικά προβλήματα που αφορούν στην συμπεριφορά και διαχείριση των αστικών λειτουργιών της ευρύτερης Πόλης της Κέρκυρας, προτείνονται οι στόχοι και το περιεχόμενο της στρατηγικής του ΟΣΧΑ και εξειδικεύονται (με τη μορφή συνοπτικού «Σχεδίου Δράσης»), οι Ειδικοί Στόχοι, οι Προτεραιότητες και οι προτεινόμενες Παρεμβάσεις (Ομάδες Δράσεων).
Στην προτεινόμενη στρατηγική του ΟΣΧΑ εντάσσεται η συγκρότηση μόνιμης «Εταιρικής Σχέσης» η οποία θα συμβάλλει στην ορθολογική, διαφανή και αποτελεσματική «διακυβέρνηση» αλλά και στη διασφάλιση της βιώσιμης και με σύγχρονους όρους λειτουργίας και της διαλειτουργικότητας των αποτελεσμάτων των  εφαρμοζόμενων δράσεων. Η προτεινόμενη «εταιρική σχέση» αξιοποιεί την θετική εμπειρία από την λειτουργία των «Θεματικών Ομάδων» κατά την 1η φάση της διαβούλευσης.
Στο πλαίσιο της Εταιρικής Σχέσης, προτείνεται επίσης «Μηχανισμός Διακυβέρνησης» με την συμμετοχή των Φορέων-Εταίρων και στήριξη από επιστημονικές (θεματικές) ομάδες, μόνιμο forum διαβούλευσης φορέων και πολιτών κ.ο.κ.  με ρόλο την παρακολούθηση, αξιολόγηση και επικαιροποίηση του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. κατά την υλοποίησή του.
Τα αποτελέσματα και οι προτάσεις αυτές τίθενται σε ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης, η οποία αποτελεί την προγραμματισμένη 2η φάση της ανοιχτής διαβούλευσης του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε. του Δήμου Κέρκυρας και στην οποία καλούνται για τη δομημένη υποβολή  προτάσεων:
•    οι Κοινωνικοί, Επαγγελματικοί και Επιστημονικοί Φορείς της Κέρκυρας, 
•    λοιποί αντίστοιχοι Φορείς που μπορεί να μην έχουν την «τυπική» τους έδρα στην Κέρκυρα, αλλά τα αντικείμενα και η ενασχόληση τους να εμπίπτουν στους στόχους και στο περιεχόμενο του προτεινόμενου ΟΣΧΑ του Δήμου Κέρκυρας,
•    οι Δημότες Κέρκυρας και κάθε ενδιαφερόμενο που ζει, εργάζεται στην Κέρκυρα ή αποτελεί επισκέπτη και «φίλο» της Κέρκυρας,
Η Ο.Χ.Ε. (με μορφή «Σχεδίου Δράσης»), μετά την περάτωση της 2ης Φάσης της ανοιχτής διαβούλευσης θα προσαρμοσθεί τεχνικά και θα συμπληρωθεί ώστε να αποκτήσει την «τυποποιημένη» μορφή της «Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης» (Ο.Χ.Ε.), σύμφωνα με τις σχετικές Εγκυκλίους και τις κατευθύνσεις της Πρόσκλησης της Διαχειριστικής Αρχής του Ε.Π. Ιονίων Νήσων 2014-2020 για την υποβολή προτάσεων «Τοπικής Στρατηγικής Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)» (Α.Π. 1821/5-7-2017). Ο Δήμος Κέρκυρας θα πρέπει να υποβάλλει την πρόταση της ΟΧΕ έως τα τέλη Σεπτεμβρίου 2017.
Το σχετικό ενημερωτικό υλικό και οι οδηγίες συμμετοχής και υποβολής προτάσεων είναι αναρτημένα στην Ιστοσελίδα του Δήμου Κέρκυρας (www.corfu.gr), ενώ διευκρινίσεις από τους ενδιαφερόμενους μπορούν να υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά στην παραπάνω διεύθυνση. Οι απαντήσεις θα αναρτώνται με ευθύνη της «Ομάδας Συντονισμού και Καθοδήγησης» του Δήμου Κέρκυρας.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο συμμετοχής μέχρι την Τετάρτη 26 Ιουλίου 2017.
Η Δημοτική Αρχή θα ήθελε να ευχαριστήσει όλους όσους συμμετείχαν στην 1η   φάση της Διαβούλευσης σε μια ανοιχτή και πρωτόγνωρη διαδικασία συμμετοχής και ανταλλαγής απόψεων, λαμβάνοντας υπόψη αντίστοιχες πρωτοβουλίες ευρωπαϊκών πόλεων για την κατάρτιση των προβλεπόμενων σε κάθε Χώρα-Μέλος της Ε.Ε. σχεδίων Ο.Χ.Ε.
Η συμμετοχή των Φορέων, των Πολιτών  και των λοιπών ενδιαφερομένων και στη 2η φάση της ανοιχτής διαβούλευσης, διασφαλίζει αφενός τη συνέχεια και την συνέπεια του εγχειρήματος και, αφετέρου, συμβάλλει στη συγκρότηση μιας ζωντανής, συμμετοχικής και ενεργής «Εταιρικής Σχέσης», η οποία θα διασφαλίσει την αμφίδρομη και συνεχή επικοινωνία με την τοπική κοινωνία και θα μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα της χωρικής αναπτυξιακής στρατηγικής που επιδιώκεται μέσω του ΟΣΧΑ/Ο.Χ.Ε.

Επιστροφή


 
Αντικείμενο Διαβούλευσης
ΑΠΟΨΕΙΣ ΦΟΡΕΩΝ/ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ (ΟΣΧΑ) ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ . [εδώ]
Έναρξη
17/7/2017
Λήξη
26/7/2017
Αποστολή παρατηρήσεων
(μόνο επώνυμες γίνονται δεκτές με στοιχεία επικοινωνίας).
Αποστολή με email: oxe-kerkyras@corfu.gov.gr     Μέσω FAX : 26613 64 644