Newsletter
*
Εσωτερικά Θέματα
ΥΠΟΒΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ Ν.1256/82 ΓΙΑ ΤΟ Β' ΕΞΑΜΗΝΟ 2016 ( 26/01/2017 )
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        ΕΠΕΙΓΟΝ - ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡAΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       Κέρκυρα, 26-01-2017
ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ                                               Αριθμ. πρωτ.: 1295
Ταχ. Δ/νση:     Μαράσλειο Μέγαρο
                        Λεωφ. Αλεξάνδρας 6α
                        49100 Κέρκυρα                                              Προς:
Πληροφορίες:            Ν. Χαλιδιά                                                     Ως ο πίνακας αποδεκτών
Τηλέφωνο:      2661362740 - 2661362770
FAX:               2661025555
e-mail:            humanres@corfu.gov.gr
 
Θέμα: Υποβολή Υπεύθυνων Δηλώσεων του Ν.1256/82 για το Β’ Εξάμηνο 2016.
Σχετ.: Το υπ’ αριθ. 251604/11-01-2017 έγγραφο του Τμ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης & Νομικών Προσώπων Κέρκυρας της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
 
Σας υπενθυμίζουμε την υποχρέωση υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων του Ν.1256/82 στην 13η Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου του Α΄ 15/μερο κάθε Ιανουαρίου και Ιουλίου, από όσους υπαλλήλους εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ανωτέρω νόμου, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3833/10.
Υπόχρεοι προς υποβολή των δηλώσεων είναι: α) εργαζόμενοι στην Υπηρεσία μας οι οποίοι κατέχουν παράλληλα και άλλη θέση στον Δημόσιο Τομέα ή είναι συνταξιούχοι, β) όσοι εκ των εργαζομένων λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές από συμμετοχή σε συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας καθώς και κάθε άλλη αμοιβή από οποιαδήποτε αιτία (αποδοχές ανταποκριτή Ο.Γ.Α., αμοιβές από ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα, ειδικούς λογαριασμούς, συγγραφική δραστηριότητα, πρόσθετη διδασκαλία, επιμίσθια, κλπ) τα οποία θα αναφέρονται αναλυτικά καθώς και το χρονικό διάστημα που αφορούν.
Οι υπεύθυνες δηλώσεις που πρέπει να υποβληθούν αφορούν το διάστημα του Β’ Εξαμήνου 2016.
Κατόπιν τούτου, παρακαλούμε, αφού ενημερωθούν, ενυπόγραφα, όλοι οι υπάλληλοι που υπηρετούν στην οργανική μονάδα στην οποία προΐστασθε, να μας αποστείλετε (στο ΄Τμήμα Ανθρώπινου Δυναμικού, Λ. Αλεξάνδρας 6Α, κ. Ν. Χαλιδιά), το αργότερο έως την 15η/02/2017:
α. Τα αποδεικτικά επίδοσης &
β. Τις υπεύθυνες δηλώσεις των υπαλλήλων σας, οι οποίοι λαμβάνουν πρόσθετες αμοιβές, πέραν των τακτικών τους αποδοχών, προκειμένου να διαβιβασθούν, συγκεντρωτικά, από την Υπηρεσία μας στην 13η Υπηρεσία Ελεγκτικού Συνεδρίου.
Σημειώνεται στην περίπτωση που υπάλληλοι δεν λαμβάνουν πρόσθετες αποδοχές, δεν απαιτείται η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης.
Επισημαίνεται ότι: Α. Δεν θα επαναληφθεί η υπενθύμιση και δεν θα ειδοποιηθούν προσωπικά οι υπόχρεοι και Β. Η παράλειψη υποβολής της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης από τους υπόχρεους συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.
Το Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας παρακαλείται να αναρτήσει το παρόν στην ιστοσελίδα της υπηρεσίας (www.corfu.gr) στην διαδρομή Ο Δήμος/Εσωτερικά Θέματα Υπηρεσίας.
                                               
Η Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης
Διοικητικών Υπηρεσιών
                  Θεοδώρα Μέριανου
 
Συνημμένα:
1) το υπ’ αριθ. 251604/11-01-2017 έγγραφο της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
2) το υπ’ αριθ. 251038/27-12-2016 έγγραφο του Τμήματος Προσωπικού της Διεύθυνσης Διοίκησης της ΑΠ.Δ.Π.Δ.Ε.&Ι.
 
Πίνακας αποδεκτών
 1. Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
 2. Νομική Υπηρεσία
 3. Αυτοτελές Γραφείο επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων
 4. Αυτοτελές Γραφείο Διοικητικής Βοήθειας
 5. Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών
 6. Αναπλ. Δ/νσης Εμπορίου, Ενέργειας & Βιομηχανίας
 7. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας/Παιδείας/Πολιτισμού,
 8. Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
 9. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πολεοδομίας,
 10. Αναπλ. Προϊσταμένη Διεύθυνσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης,
 11. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών,
 12. Αναπλ. Προϊστάμενο Διεύθυνσης Πρωτογενούς Τομέα & Αστικού Πρασίνου,
 13. Προϊστάμενο Δ/νσης Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής
 14. Προϊσταμένη Δ/νσης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος
 15. Αναπλ. Προϊσταμένη Δ/νσης ΚΕΠ
 16. Προϊστάμενοι Αυτοτελών Τμημάτων Αποκεντρωμένων Υπηρεσιών Δ.Ε. Λευκιμμαίων, Κορισσίων, Μελιτειέων, Αχιλλείων, Παρελίων, Παλαιοκαστριτών, Αγ. Γεωργίου,  Εσπερίων, Θιναλίων, Κασσωπαίων, Φαιάκων
 17. Δ.Ε. Ερείκουσας, Μαθρακίου, Οθωνών
 18. Τμήμα Συλλογικών Οργάνων
 19. Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος  Δήμου Κέρκυρας
 20. Οργανισμό Κοινωνικής Προστασίας & Παιδείας Δήμου Κέρκυρας
 21. Δημοτική Πινακοθήκη

Επιστροφή