Μονομετοχική Επιχείρηση Δήμου Κέρκυρας
ΣΕΛΙΔΑ ΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Στοιχεία Επικοινωνίας
Ταχ. Διεύθυνση:     - Τ.Κ. 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
Τηλέφωνα   26610
Fax:   26610
e-mail:  
Ιστοσελίδα :    http://www.maed-ker.gr/
Ιστοσελίδα Δι@υγεια:    
Σκοπός .


Νομικά Στοιχεία
ΦΕΚ  
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
2011-2012

ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Πρόεδρος

Αντιπρόεδρος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος

Μέλος
10
Μέλος
11
Μέλος
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος

Αν. Μέλος
10
Αν. Μέλος
11
Αν. Μέλος

Πίσω Επάνω