Πρόσφατες Αποφάσεις Οικονομικής Επιτροπής
Περί ορθής επανάληψης της 15-1/24-5-2019(ΑΔΑ Ω657ΩΕΑ-ΩΙΘ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» και των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019»».
Θέμα: Περί ορθής επανάληψης της 15-1/24-5-2019(ΑΔΑ Ω657ΩΕΑ-ΩΙΘ) Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής: «Περί έγκρισης Πρακτικών και ανάδειξης προσωρινών αναδόχων Συνοπτικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια «Τροφίμων και λοιπών αναλωσίμων του Νομικού Προσώπου «Οργανισμός Κοινωνικής Προστασίας και Παιδείας Δήμου Κέρκυρας» και των παιδικών εξοχών – κατασκηνώσεων ΣΤ. ΔΕΣΥΛΛΑΣ-ΟΡΜΟΥ ΓΟΥΒΙΩΝ του Δήμου Κέρκυρας για το έτος 2019»».
Ημ/νια: 13/06/2019 15:13:24
Φορέας: ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΑΔΑ: Ψ5ΔΘΩΕΑ-6ΩΘ
Το σύνολο των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κερκύρας είναι προσβάσιμο και μέσα από τον ιστότοπο του προγράμματος Δι@υγεια και μπορείτε να τις αναζητήσετε κάνοντας κλικ εδώ.

Για διευκόλυνση σας, προτείνεται η χρήση των υπαρχόντων φίλτρων.