Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης
  Με τα άρθρα 203-207 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α’), θεσπίστηκε για πρώτη φορά η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών και Ετήσιων Προγραμμάτων από τους Ο.Τ.Α πρώτου βαθμού.
Με το άρθρο 266 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» επιβεβαιώνεται η υποχρέωση κατάρτισης Επιχειρησιακών Προγραμμάτων από τους ΟΤΑ α’ βαθμού.

  Σκοπός του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης είναι ο λεπτομερέστερος προγραμματισμός και η εξειδίκευση ανά έτος, των δράσεων ή τμημάτων πολυετών δράσεων  που προβλέπονται στο Ε.Π. Για κάθε δράση προσδιορίζονται τουλάχιστον:

α) Ο άξονας και το μέτρο του Ε.Π όπου εντάσσεται η δράση
β) Ποσοτικά στοιχεία των εκροών που θα παραχθούν από τη δράση κατά το επόμενο έτος
γ)  Το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της δράσης ανά τρίμηνο
δ)  Ο προϋπολογισμός δαπανών και οι πηγές χρηματοδότησης
ε)  Οι αναγκαίες προϋποθέσεις για την υλοποίηση  της δράσης
στ) Η χωροθέτηση της δράσης 

  Συνεπώς με το Ετήσιο Πρόγραμμα Δράσης, η διοίκηση του Δήμου και ο δημότης μπορούν πλέον να γνωρίζουν τις δραστηριότητες που θα εκτελέσουν οι δημοτικές υπηρεσίες αξιοποιώντας τις δαπάνες που προβλέπονται στον προϋπολογισμό καθώς και το αναμενόμενο προϊόν των προγραμματιζόμενων δραστηριοτήτων.