Ξενώνας Γυναικών
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ
Ο Ξενώνας Γυναικών Θυμάτων Βίας και των Παιδιών τους του Δήμου Κέρκυρας εντάσσεται στο δίκτυο υποστηρικτικών δομών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών της Γενικής Γραμματείας Ισότητας των Φύλων (ΓΓΙΦ) και συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο του Π.Ε.Π Ιονίων Νήσων 2014-2020.
Ο Ξενώνας παρέχει σε γυναίκες θύματα βίας και στα παιδιά τους καθώς και σε γυναίκες που υφίστανται πολλαπλές διακρίσεις φιλοξενία, ασφάλεια, ψυχολογική και κοινωνική στήριξη από εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό, καθώς και υποστήριξη για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας. Διευκολύνει επίσης την πρόσβαση σε νομική συμβουλευτική, με την παραπομπή στα Συμβουλευτικά Κέντρα. Τηρούνται τα απαραίτητα μέτρα προστασίας του απορρήτου με στόχο την διατήρηση της ανωνυμίας και της ασφάλειας των γυναικών.
Ο Ξενώνας δέχεται γυναίκες με τα παιδιά τους που: α) αντιμετωπίζουν πολλαπλές διακρίσεις (π.χ. πρόσφυγες, μονογονείς) β) έχουν υποστεί σωματική και σεξουαλική κακοποίηση, ψυχολογική, συναισθηματική ή/και λεκτική βία (ενδο-οικογενειακή/συντροφική βία, βιασμό ή απόπειρα βιασμού, σεξουαλική παρενόχληση στην εργασία, σε κοινωνικό χώρο, θύματα πορνείας ή trafficking κ.λ.π.), εφόσον διατρέχουν κίνδυνο και χρήζουν ασφαλούς διαμονής.
Ο Ξενώνας Κέρκυρας λειτουργεί σε συνδυασμό με:
  • Την πανελλαδικής εμβέλειας Τηλεφωνική Γραμμή SOS 15900 της ΓΓΙΦ, που προσφέρει υπηρεσίες ενημέρωσης και τηλεφωνικής συμβουλευτικής σε γυναίκες θύματα βίας (σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες τον χρόνο).
  • Τα τριάντα εννέα (39) Συμβουλευτικά Κέντρα.
  • Τους δεκαεννέα (19) ξενώνες φιλοξενίας κακοποιημένων γυναικών και των παιδιών τους των Δήμων και τους δύο (2) ξενώνες φιλοξενίας του ΕΚΚΑ.
Λόγω του απορρήτου η επικοινωνία με τον Ξενώνα γίνεται μέσω:
  • της Πανελλαδικής Τηλεφωνικής Γραμμής SOS - 15900 όλο το εικοσιτετράωρο
  • του Συμβουλευτικού Κέντρου Γυναικών Κέρκυρας της Γ.Γ.Ι.Φ.Τηλ. 26610 47396, και
  • της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κέρκυρας Τηλ. 26613 62123